Kрайният срок за подаване на декларации за липса на дейност през 2022 г. в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ e 30 юни 2022 г.

В срок от 1 март до 30 юни 2022 г. всички фирми, ЕТ, ДЗЗД и ЮЛНЦ (независимо дали са пререгистрирани),които не са осъществявали дейност през 2021 г., трябва да подадат и декларация за неактивност в Националния статистически институт. Такава декларация подават и предприятия, които са осъществявали дейност през 2021 г., но приходите и разходите за дейността им са под 500 лева.

Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се подава в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ от:
  • всички фирми;
  • всички сдружения, фондации и народни читалища.

Непререгистрираните ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2021 г., публикуват такава декларация в икономическо издание или чрез интернет. За тях срокът също е до 30 юни 2022 г. Декларацията може да бъде публикувана и на интернет сайта им.

Гражданските дружества (ДЗЗД) без дейност през 2021 г. публикуват декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството също в икономическо издание или чрез интернет. Крайният срок и за тях е 30 юни 2022 г.

НЕ подават декларация за липса на дейност едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и и едноличните търговци, които не са имали дейност през 2021 г.

ВАЖНО!!! Ако са подали такава декларация през 2021 г., фирмите и ЮЛНЦ няма да подават нови декларации за липса на дейност през 2022 г.
ВАЖНО!!! Декларацията, която се подава в НСИ, е различна по съдържание от Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. 

За  обявяване на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ са необходими следните документи:

  1. Заявление, образец Г3;
  2. Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч;
  3. Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, в която личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
  4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  5. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел.

Текстът на декларацията за липса на дейност е по утвърден образец.

Документите могат да бъдат подадени лично от управителя на фирмата или представляващия ЮЛНЦ.

Когато се входират от адвокат НЕ се изисква Заявлението, образец Г3 и адвокатското пълномощно да бъдат нотариално заверени.  

ВАЖНО!!! Счетоводителите НЕ могат да подават декларации за липса на дейност. 

НЕ се заплаща държавна такса за обявяване на декларация за липса на дейност в търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ. Не се заплаща такса и за подаване на декларация за неактивност в НСИ.

Ако желаете да спестите време, ние можем да Ви съдействаме и да подадем декларацията за липса на дейност на Вашата фирма, фондация, сдружение или читалище. Не е необходимо да идвате в нашия офис – ще получите готовите документи по имейл, за да ги подпишете и да ни ги изпратите пак по имейл. Ще подадем Вашите документи още същия ден и ще Ви изпратим уведомление с входящ номер. Cвържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия