До 30 юни 2024 г. е крайният срок за подаване на декларации за липса на дейност в търговския регистър, регистъра на ЮЛНЦ и в Националния статистически институт.

Подаване на декларация за липса на дейност в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ

Задължение да подадат Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ имат:
 • всички фирми – ЕООД, ООД, ЕАД, АД, КДА, събирателни и командитни дружества;
 • клонове на чуждестранни фирми;
 • кооперации;
 • ЕТ, които подлежат на задължителен независим финансов одит;
 • всички сдружения, фондации и народни читалища.

Гражданските дружества (ДЗЗД), които не са извършвали дейност през 2023 г. публикуват декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в икономическо издание или чрез интернет. Крайният срок и за тях е 30 юни 2024 г.

ЕТ, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и ЕТ, които не са имали дейност през 2023 г., НЕ подават декларация за липса на дейност.

ВАЖНО!!! Ако е подадена декларация през 2023 г., НЕ се подава нова декларация през 2024 г.

За обявяване на декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството са необходими следните документи:
 1. Заявление, образец Г3;
 2. Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч;
 3. Декларация за липса на дейност със заличени лични данни;
 4. Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове;
 5. Декларация, че заявлението и приложените документи са предоставени от заявителя.
 6. Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на фирмата или ЮЛНЦ.

Декларацията за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч е по утвърден образец.

Ако документите се подават от адвокат, НЕ се изисква нотариална заверка на Заявлението Г3 и на адвокатското пълномощно.  

ВАЖНО!!! Счетоводителите НЕ могат да подават декларации за липса на дейност. 

НЕ се заплаща държавна такса за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч в търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ.

Подаване на декларация за липса на дейност в НСИ

В срок от 01 януари до 30 юни 2024 г. предприятията, които не са осъществявали дейност през 2023 г., подават декларация в НСИ. Това важиза всички фирми, ЕТ, ДЗЗД и ЮЛНЦ,които през 2023 г. са нямали дейност. Ако е подадена такава декларация през 2023 г., нова декларация НЕ се подава.

ВАЖНО!!! Декларацията, която се подава в НСИ, е различна по съдържание от Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството. 

Декларацията може да се подаде:
 • по e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра;
 • на хартия в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра – лично или чрез пълномощник;
 • по електронен път в Информационната система “Бизнес статистика” чрез ПИК на НАП;
 • по електронен път в Информационната система “Бизнес статистика” чрез електронен подпис.

От 2024 г. е въведено ново изискване към декларацията, която се подава по e-mail. Тя трябва да е подписана с квалифициран електронен подпис.

НЕ се заплаща такса за подаване на декларация за липса на дейност в НСИ.

Ако желаете да спестите време, ние можем да Ви съдействаме и да подадем декларацията за липса на дейност на Вашата фирма, фондация, сдружение или читалище. Не е необходимо да идвате в нашия офис – ще получите готовите документи по имейл, за да ги подпишете и да ни ги изпратите пак по имейл. Ще подадем Вашите документи още същия ден и ще Ви изпратим уведомление с входящ номер. Cвържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия