Задължените по ЗМИП лица са длъжни да извършат идентификация на действителните собственици на техните клиенти – фирми, сдружения, фондации или други правни образувания. За целта те трябва да направят определени справки и да съберат различни документи.

Действителният собственик е винаги физическо лице.

За всяко физическо лице, което е действителен собственик, се събират следните данни:

 • имената;
 • датата и мястото на раждане;
 • официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента;
 • всяко гражданство, което лицето притежава;
 • държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен).
В ЗМИП са уредени следните способи за идентифициране на действителните собственици:
 1. Извършване на справка в съответния регистър, в който е вписан действителният собственик
 • за учредени в България търговски дружества, фондации, сдружения и други правни образувания – по техните партиди в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, както и в регистър БУЛСТАТ;
 • за физически и юридически лица и други правни образувания, които действат в България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост – в регистър БУЛСТАТ;
 • за юридически лица, НПО-та или други правни образувания, учредени в друга държава членка на ЕС – в регистъра на действителните собственици, създаден и поддържан от държавата, в която са учредени;
 • за търговски дружества, фондации, сдружения и други правни образувания, учредени на територията на трета държава – в поддържания от тази държава регистър на действителни собственици или съгласно създадения от нея алтернативен механизъм за изясняване на действителния собственик.
 1. Изискване от клиента да представи документите и справките, послужили за идентифициране на клиента юридическо лице или друго правно образувание, както и други документи, от които да са видни действителният собственик, характерът и видът на собствеността или контролът съгласно § 2 от ДР на ЗМИП, както и да няма съмнение, че лицето, за което е получена информация чрез справката в регистрите по т. 1, е актуалният действителен собственик

Извършването само на справки в съответните регистри НЕ е достатъчно. Тези справки задължително трябва да бъдат допълнени с документи, установяващи по безспорен начин кой е действителният собственик.

Документите и справките, които са необходими за идентифицирането на клиент юридическо лице или друго правно образувание, могат да бъдат:
 • оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние;
 • заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по чл. 54, ал. 4 от ЗМИП (наименованието; правноорганизационната форма; седалището; адреса на управление; адреса за кореспонденция; актуалния предмет на дейност и целта и характера на деловите взаимоотношения или на случайната операция, или сделка; срока на съществуване; контролните органи, органите на управление и представителство; вида и състава на колективния орган на управление и основното място на търговска дейност на съответното юридическо лице или друго правно образувание);
 • заверено актуално копие от книгата на акционерите на клиент акционерно дружество и др.
 1. Представяне на Декларация за действителен собственик по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

Идентификацията на действителни собственици единствено чрез Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП е допустимо само в два случая:

 • когато информацията, събрана чрез посочените в т. 1 и т. 2 начини, е недостатъчна за идентифицирането на физическото лице, което е действителен собственик;
 • когато събраната чрез посочените в т. 1 и т. 2 начини информация е противоречива.
Тази декларация НЕ трябва бъде първи, основен и/или единствен способ за идентифициране на действителните собственици.

Декларацията по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП е по утвърден образец. Въпреки това, допустимо е нейното съдържание да е възпроизведено и като част от друг документ.

Тя се подписва от законния представител на клиента (управител, изпълнителен директор и т.н.). Няма пречка да се подпише и от пълномощник.

Декларацията се подава пред лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред определен от него служител, включително чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис.

 1. Особени правила за идентифициране на действителните собственици

Посочените в т. 1-3 начини на идентификация НЕ се прилагат в следните случаи:

 • ако клиентът юридическо лице е акционерно дружество, чийто акции се търгуват на регулиран пазар, и за него важат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността;
 • ако клиентът юридическо лице или друго правно образувание има номинални директори, номинални секретари или номинални собственици на капитала – трябва да се изиска удостоверение, договор или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която е регистриран, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните му собственици.

От 16.07.2024 г. влиза в сила изискването да се уведомява Агенцията по вписванията, когато бъде установено несъответствие между събраните данни за действителните собственици на дадено лице и вписаните в съответния регистър данни за действителните собственици на същото. Уведомяването трябва да се извърши в срок до 14 дни от установяването на несъответствието.

Ако се нуждаете от консултация, изготвяне на документи или обучение във връзка със ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия