И през 2023 г. родителите ще могат да се ползват данъчни облекчения за деца. Размерите остават същите както и през 2022 г. В бр. 96 от 17.11.2023 г. на „Държавен вестник“ бяха публикувани новите образци на данъчните декларации за ползване на данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания за 2023 г.

Размер на сумите за данъчни облекчения за деца за 2023 г.

 • за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв., т.е. сумата за получаване е до 600 лв.
 • при две ненавършили пълнолетие деца е 12 000 лв., т.е. сумата за получаване е до 1 200 лв.
 • при три и повече ненавършили пълнолетие деца е 18 000 лв., т.е. сумата за получаване е до 1800 лв.
 • за ненавършили пълнолетие деца с увреждания е 12 000 лв., т.е. сумата за получаване е до 1 200 лв.

Родители, които през цялата 2023 г. са били в майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения. Данъчното облекчение обаче може да се ползва от другия родител. 

Облекченията се ползват само от единия родител. Ако обаче размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата може да се ползва от другия родител. Той трябва да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. Сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, не трябва да надхвърля посочения по-горе размер, определен според броя на децата.

Имайте предвид, че ако имате неплатени публични задължения (за данъци, осигуровки, глоби, местни данъци и такси) няма да можете да ползвате данъчните облекчения. В този случай трябва първо да ги платите и след това да подадете документите за ползване на данъчното облекчение.

Данъчни облекчения за деца могат да ползват както местни, така и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство.

За да ползват облекченията, към 31 декември 2023 г. родителите не трябва да са лишени от родителски права, а детето не трябва да е настанено извън семейството.

Детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва към 31 декември 2023 г.:
 • да е местно лице на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по ЕИП;
 • да не е навършило пълнолетие. Облекчението обаче може да се ползва за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2023 г.; 
 • да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Ако детето е починало през 2023 г., посочените по-горе изисквания се прилагат към датата на смъртта му.

Данъчните облекчения за деца за 2023 г. могат да ползват по два начина:
 • чрез работодателя. В този случай, в срок от 30 ноември до 31 декември 2023 г.  родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ, респ. по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за деца с увреждания). В Част I на ред 6 на декларацията трябва да направи отметка че лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. Тези обстоятелства могат да се декларират и с отделна писмена декларация.   
 • лично от родителите с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В този случай към годишната декларация се прилагат и декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.
През 2023 г. данъчни облекчения за деца могат да се ползват и авансово през годината.

Работникът/служителят има право еднократно да избере авансовото ползване на данъчното облекчение. За целта той трябва да предостави на работодателя писмена декларация, с която декларира, че:

 1. за прилагане на данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в от ЗДДФЛ, респ. в чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за деца с увреждания);
 2. няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател;
 3. другият родител няма да ползва авансово намалението за 2023 г.
Ако данъчните облекчения се ползват всеки месец, месечната данъчна основа се намалява:
 • за едно ненавършило пълнолетие дете – с 500 лв.
 • при две ненавършили пълнолетие деца – с 1000 лв.
 • при три и повече ненавършили пълнолетие деца – с 1 500 лв.
 • за ненавършило пълнолетие дете с увреждания – с 1 000 лв.

Самоосигуряващите се лица също могат да ползват тези облекчения авансово. Особеното е, че те трябва да намалят дължимия авансов данък, а не данъчната основа. Това намаление следва да е до размера на дължимия авансов данък за 1-во, 2-ро и 3-то тримесечие, но не повече от:

 • за едно ненавършило пълнолетие дете – 150 лв.
 • при две ненавършили пълнолетие деца – 300 лв.
 • при три и повече ненавършили пълнолетие деца – 450 лв.
 • за ненавършило пълнолетие дете с увреждания – 300 лв.

За доходи по граждански договор НЕ може да се ползват авансово данъчните облекчения за деца.

Важно е да знаете, че възстановеният данък НЕ подлежи на принудително изпълнение. Върху тази сума не могат да бъдат налагани запори от съдебни изпълнители.

Ако се нуждаете от правна консултация, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия