Всички фирми и физически лица ще трябва да съобразят дейността си през новата година с приетите законови промени, касаещи дължимите от тях данъци и осигуровки за 2021 г. Основните промени засягат сроковете за деклариране и внасяне на корпоративния данък, за публикуването на ГФО и декларациите за липса на дейност в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ и др.

Макар данъчните ставки и размерите на осигурителните вноски да остават същите, месечните разходи за заплати и осигуровки могат да се увеличат поради по-високия размер на минималната работна заплата, на минималните осигурителни прагове и на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

ДАНЪЦИ

Данъкът върху доходите на физическите лица за 2021 г. остава 10 %.

Корпоративният данък за 2021 г. също не се променя – 10 %.

Променени обаче са сроковете за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността на фирмите, както и за внасяне на дължимия корпоративен данък за 2020 г., а именно:
  • от 1-ви март до 30-ти юни 2021 г. ще се подават годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2020 г.;
  • до 30-ти юни 2021 г. ще се плаща корпоративният данък за 2020 г.

Едноличните търговци и земеделските стопани също ще декларират и внасят дължимите данъци в нов срок – от 1-ви март до 30-ти юни 2021 г.

За физическите лица и самоосигуряващите се срокът за деклариране и плащане на данъците и за довнасяне на осигуровките остава 30-ти април 2021 г.

Срокът за публикуване на годишните финансови отчети и докладите за дейността в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ се удължава до 30-ти септември 2021 г.
Декларациите за липса на дейност ще се публикуват в Търговския регистър до 30-ти юни 2021 г.

Обръщаме внимание, че заради Брекзит ДДС-номерата на фирмите от Обединеното Кралство, започващи с префикс “GB”, вече няма да са валидни за целите на вътреобщностната търговия. От 1-ви януари 2021 г. на търговците от Северна Ирландия, които извършват сделки със стоки на територията на ЕС, ще им бъдат издадени нови ДДС-номера с префикс “XI”.

ОСИГУРОВКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

От 1-ви януари 2021 г. минималната работна заплата се увеличава на 650 лв.

От 1-ви януари 2021 г. минималният месечен размер на осигу­рителния доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 650 лв.

Минималният месечен размер на осигури­телния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за 2021 г. е без промяна – 420 лв.

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, респ. на пълния брой на работните дни през месеца.

Максималният месечен размер на осигури­телния доход НЕ се променя и за 2021 г. остава 3000 лв.

Размерите и разпределението между работодател и служител на осигурителните вноски за фондовете “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” не се променят.

Размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд също остават без промяна.

В приложение 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. са посочени новите по-високи минимални месечни размери на осигурител­ния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Основната икономическа дейност се определя според преобладаващия брой заети лица по трудов договор. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности,
основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. Не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи в отделните дейности, основната икономическа дейност се определя по избор на работодателя.

Размерите на осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности за 2021 г. са посочени в приложение № 2 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. При някои групи икономически дейности има увеличение (напр. информационни услуги, производство на мебели, дейности по наемане и предоставяне на работна сила и др.), а за други групи вноската е намалена.

За 2021 г. също няма да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“Максималният размер на га­рантираните вземания за 2021 г. при несъстоятелност на работо­дателя се увеличава на 1625 лв.

Задължителната здрав­ноосигурителна вноска за 2021 г. остава 8%.

Здравната осигуровка за дните в неплатен отпуск вече ще се изчислява върху 325 лв.

В случаите на неплатен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по реда на чл. 173а, ал. 2 от КТ, здравната вноска за тези категории служители, ако не подлежат на осигуряване на друго основание по ЗЗО, се изчислява върху 325 лв. и е изцяло за сметка на осигуреното лице.

За дните, в които негови служители са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, работодателят заплаща здравна осигуровка, изчислена върху 650 лв.

Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете от една до 2-годиш­на възраст за 2021 г. е 380 лв.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2021 г. се увеличава на 12 лв. Максималният дневен размер обаче остава без промяна – 74,29 лв.

В случай, че се нуждаете от повече информация за дължимите данъци и осигуровки за 2021 г., както и от съдействие за подготовка на необходимите документи и за обявяване на ГФО в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия