Във връзка с възникнали проблеми при тълкуването и прилагането на ЗМИП, ДАНС публикува указания относно вписването на данни за действителни собственици и лица за контакт.

При декларирането на действителни собственици и лица за контакт задължените лица трябва да имат предвид следното:

І. Вписване на данни за физически лица за контакт

Агенцията изрично посочва, че данни за лице за контакт не се заявяват, когато по партидата на юридическото лице в търговския регистър е вписан законен представител (управител, изпълнителен директор и т.н.), който пребивава постоянно в Република България. Не е необходимо представляващият да е български гражданин, достатъчно е да има разрешение за постоянно пребиваване у нас. Също така, без значение е дали действителните собственици са български или чуждестранни граждани, респ. дали пребивават постоянно в България.

Юридическите лица, които съгласно чл. 63, ал. 5 от ЗМИП, са освободени от задължението да декларират действителните си собственици, са длъжни да заявят за вписване лице за контакт, ако законният им представител не пребивава постоянно в България.

Физическото лице за контакт може да е български или чуждестранен гражданин, който пребивава постоянно в Република България. Към заявлението Б7 задължително се прилага и нотариално заверено съгласие на лицето за контакт.

ІІ. Вписване на данни за действителни собственици от акционерни дружества

Единствено едноличните акционерни дружества с едноличен собственик на капитала физически лица или български юридически лица са освободени от задължението да заявят за вписване действителните си собственици. Когато едноличен собственик на капитала е българско юридическо лице, допълнително условие е по неговата партида в търговския регистър да може да бъде установен действителния му собственик.

Всички останали акционерни дружества, без значение дали акционери в тях са български или чуждестранни физически или юридически лица са длъжни да подадат декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.

ІІІ. Подаване на Заявление Б7

Заявление Б7 не дава възможност да бъдат попълнени две или повече юридически лица, чрез които се осъществява пряк или косвен контрол. Поради тази причина, когато в декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП са посочени такива, към Заявлението Б7 следва да се приложи и обяснителна записка, в която да се посочи на длъжностното лице по регистрацията, че е необходимо в съответните полета (поле № 537 и поле № 538) да фигурира повече от едно юридическо лице.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне и подаване на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

 

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия