На основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство Адвокатско дружество “Кънчев, Гичева, Марникас и партньори” публикува своя годишен финансов отчет за предходната 2022 г.

Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ не подлежи на задължителен независим финансов одит за 2022 г. и с оглед изискванията на чл. 42, ал. 1 от Закона за счетоводството не е задължено и не изготвя доклад за дейността.

Тъй като за 2022 г. Адвокатското дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ попада в хипотезата на чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството, съгласно чл. 29, ал. 4 от същия закон годишният финансов отчет на дружеството може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели, които съдържат информацията по т.16.24 и т.20.4 от СС1 – Представяне на финансови отчети.