Ако управлявате фирма, сдружение, фондация и/или друг вид предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, които през миналата година са извършвали дейност, ще трябва да публикувате ГФО за 2023 г. в Търговския регистър или в Регистъра на ЮЛНЦ.

Кой има задължение за обявяне на ГФО за 2023 г.?
 • всички фирми, които са извършвали стопанска дейност през 2023 г.
 • едноличните търговци, които подлежат на задължителен независим финансов одит
 • всички ЮЛНЦ – фондации и сдружения (независимо дали са в обществена или в частна полза), читалища и сдружения за напояване
 • кооперациите
 • клоновете на чуждестранни юридически лица

Гражданските дружества (ДЗЗД) публикуват своите ГФО за 2023 г. в печатно икономическо издание или в интернет сайт, който осигурява свободен и безплатен достъп до ГФО-то им за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

Какъв е срокът за публикуване на ГФО за 2023 г.?

Крайният срок за подаване на ГФО за 2023 г. в Търговския регистър и в Регистъра на ЮЛНЦ е 30 септември 2024 г.

Какво включва Годишният финансов отчет?

Пълният комплект на Годишния финансов отчет, който подлежи на публикуване в Търговския регистър или в Регистъра на ЮЛНЦ, включва:

 1. счетоводен баланс;
 2. отчет за приходите и разходите;
 3. отчет за собствения капитал;
 4. отчет за паричните потоци;
 5. приложение.

По свой избор микропредприятията могат да обявят само съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.

ГФО-то на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.

ЕТ с размер на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период над 200 000 лв. и подлежащо на задължителен независим финансов одит, съставя ГФО в пълен комплект.

Микро- и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят годишен доклад за дейността.

Сдруженията и фондациите в обществена полза са длъжни заедно с ГФО да обявят и Годишен доклад за дейността за 2023 г.

Как се публикува ГФО в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ?

За обявяване на ГФО за 2023 г. са необходими следните документи:

 • Заявление Г2;
 • ГФО и Годишен доклад за дейността, вкл. и със заличени лични данни (ако има такива);
 • Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
 • Пълномощно.

Големите предприятия и предприятията от обществен интерес прилагат и Протокол от общото събрание на съдружниците/акционерите/членовете на ЮЛНЦ, респ. едноличния собственик на капитала, за приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността, както и доказателства за редовното свикване и провеждане на общото събрание.

ГФО-то и докладът за дейността трябва да са в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис. Когато документите се подават по електронен път, ГФО трябва да е четливо сканиран. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад.

Декларацията по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. е по образец. Не се заверява от нотариус.

НЯМА държавна такса за публикуване на ГФО.

Кой може да подаде ГФО в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ?

Най-често документите се подават от адвокати или от счетоводителя, който е изготвил и подписал отчета.

Адвокатското пълномощно НЕ е необходимо да е нотариално заверено.

Пълномощното на счетоводителя задължително трябва да е нотариално заверено. Когато пълномощното е в полза на счетоводна кантора с двама управители, за заявител се счита представляващият счетоводната кантора, подписал заявлението Г2. Той трябва да подпише декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ и да е посочен като съставител в годишния финансов отчет.

Какви са глобите, ако не се публикува ГФО?

До 31-ви октомври Агенцията по вписванията изпраща на НАП списък с предприятията, които не са заявили за обявяване годишните си финансови отчети.

Санкциите, които се налагат, са:
 • за отговорните длъжностни лица (управителите) – глоба от 200 до 3000 лева;
 • за юридическото лице или едноличен търговец – санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
При повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

На ЮЛНЦ в обществена полза, които две поредни години не са обявявали ГФО и Годишен доклад за дейността, временно им се спира статута „в обществена полза“. Тази санкция се отбелязва служебно по партидата им в Регистъра на ЮЛНЦ. Освен това, системното неизпълнение на задължението за обявяване на ГФО и Годишен доклад за дейността е основание за прекратяване на ЮЛНЦ. 

ВАЖНО!!! Когато финансовият отчет е заявен за публикуване в срок, но е постановен отказ, в 14-дневен срок може да се подаде повторно заявление. В този случай се приема, че ГФО-то е подадено в срок.

Ако се нуждаете от съдействие за подготовка на необходимите документи и за подаването на ГФО за 2023 г. в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия