Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство адвокатските дружества са задължени да публикуват годишните си финансови отчети за предходната година чрез икономическо издание или чрез интернет. С обнародвания на 24 март 2020 г. специален Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. срокът за публикуване на ГФО за 2019 г. беше удължен до 30 септември 2020 г.

В изпълнение на това свое законово задължение Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ публикува своя ГФО за предходната 2019 г.

Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ не подлежи на задължителен независим финансов одит за 2019 г. и с оглед изискванията на чл. 42, ал. 1 от Закона за счетоводството не е задължено и не изготвя доклад за дейността.

Тъй като за 2019 г. Адвокатско дружество „Кънчев, Гичева, Марникас и партньори“ попада в хипотезата на чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството, съгласно чл. 29, ал. 4 от същия закон годишният финансов отчет на дружеството може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели, които съдържат информацията  по т.16.24. и т.20.4 от СС1 – Представяне на финансови отчети.

Доклад ГФОБаланс 2019