На 30 септември 2022 г. изтича крайният срок за обявяване на ГФО в Търговския регистър и в Регистъра на ЮЛНЦ.

Всички фирми, които са извършвали стопанска дейност през 2021 г., както и едноличните търговци, които подлежат на задължителен независим финансов одит, трябва да обявят своите годишни финансови отчети в Търговския регистър. Такова задължение имат и едноличните търговци, които подлежат на задължителен независим финансов одит.

Всички ЮЛНЦ обявяват своите годишни финансови отчети за 2021 г. в Регистъра на ЮЛНЦ. Изключение са все още непререгистрираните ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в частна полза. Те могат да публикуват своето ГФО за 2021 г. в икономическо издание или чрез интернет.

Непререгистрирани сдружения и фондации, осъществяващи дейност в обществена полза, НЕ публикуват годишни финансови отчети.

За обявяване на ГФО за 2021 г. в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ се изискват следните документи:
  • Заявление, образец Г2;
  • ГФО и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
  • Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. по образец;
  • Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. със заличени лични данни;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел.

Ако документите се подават по електронен път, ГФО трябва да е четливо сканиран. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад.

За декларацията по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. НЕ се изисква нотариална заверка на подписа.

От 2022 г. вече НЕ се заплаща държавна такса за публикуване на ГФО.

Ако ГФО се подава от адвокат НЕ се изисква нотариална заверка на адвокатското пълномощно

Документите могат да се подадат и от счетоводителя, изготвил и подписал ГФО. Неговото пълномощно обаче задължително трябва да е нотариално заверено. Когато пълномощното е в полза на счетоводна кантора с двама управители, за заявител се счита представляващият счетоводната кантора, подписал заявлението Г2. Той трябва да подпише декларацията по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ и да е посочен като съставител в годишния финансов отчет.

Ако се нуждаете от съдействие за подготовка на необходимите документи и за подаването на ГФО за 2021 г. в търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия