Отпада задължителното подаване в ДАНС на годишните планове за обучение, които лицата по чл. 4 от ЗМИП са задължени да изготвят всяка година. Това предвиждат изменения в правилника за прилагане на закона, които са публикувани за обществено обсъждане.

Припомняме, че годишните планове за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите трябваше да се изпращат в ДАНС в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнасят.

През 2019 г. много дружества и неправителствени организации разбраха в последния момент за това свое задължение, което предизвика огромни опашки пред сградата на агенцията и в куриерските фирми. За ДАНС също се оказа истинско предизвикателство да се справи с обработването на големия брой постъпили планове. С цел намаляване на административната тежест за задължените субекти по ЗМИП е направено и предложението годишните планове за обучение вече да не се подават в ДАНС.

Законодателната промяна вероятно няма да бъде приета преди изтичане на крайния срок за изпращане на плановете за 2020 г. На интернет страницата на ДАНС обаче е публикувано съобщение, че изготвените и приетите от задължените субекти по ЗМИП планове за обучение за 2020 г. НЕ СЛЕДВА ДА се изпращат в ДАНС.

И занапред, в началото на всяка календарна година лицата по чл. 4 от ЗМИП ще са длъжни да приемат планове за обучение. Те трябва да включват текущо практическо обучение на служителите, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм. При извършване на проверка, тези планове и отчетите по изпълнението им трябва да бъдат представени на контролните органи.

Ако желаете да бъде направено въвеждащо или текущо практическо обучение на Вашите служители в съответствие с изискванията на ЗМИП, можете да се обърнете към нас по e-mail: office@kgmp-legal.com или на телефон 02 851 72 59. За удостоверяване на проведеното обучение ще бъде издаден сертификат, който да приложите към отчета за изпълнение на годишния план за обучение във Вашата организация.

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия