При обявяване на работодателя в несъстоятелност неговите работници и служители имат право на гарантирани вземания, произтичащи от трудовите им правоотношения с него.

Гарантирани вземания са начислените и неизплатени:
  • брутните трудови възнаграждения, включващи основното трудово възнаграждение и допълнителни възнаграждения, дължими по индивидуален или колективен трудов договор;
  • парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт. Напр. паричните обезщетения по Кодекса на труда и по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

Периодично или еднократно изплащаните средства за работно, униформено и представително облекло, за социални разходи и други подобни не попадат в обхвата на гарантираните вземания.

Кои работници и служители имат право на гарантирани вземания

Това право имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време.

Право на гарантирани вземания имат и работниците и служителите, наети по трудови правоотношения в предприятие – български работодател, което осъществява стопанска дейност на територията на Република България и е обособена част от друго предприятие, осъществяващо стопанска дейност на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство, когато по реда на законодателството на тази държава предприятието е в несъстоятелност и това се отнася и за обособената част от него в Република България.

Също така, необходимо условие е работодателят да е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, респ. свръхзадължеността, посочена в съдебното решение.

Невнасянето на вноските във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ от работодателя не лишава работниците и служителите от тяхното право.

Правото на гарантирани вземания възниква от датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за:
  1. откриване на производство по несъстоятелност;
  2. откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност;
  3. откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

 Информиране на работниците и служителите

В 14-дневен срок от вписване на съдебното решение по  в търговския регистър работодателят е длъжен да информира работниците и служителите си за датата на вписването и за реда за получаване на гарантираните вземания.

Работниците и служителите, на които трудовото правоотношение не е прекратено, се уведомяват чрез обява на подходящо място в предприятието и чрез писмено уведомление до техните представители. На тези, чиито трудови договори са прекратени, се изпраща съобщение с обратна разписка.

Работодателят изготвя за всяко правоимащо лице справка по образец. В нея се посочват размера на неплатените брутни трудови възнаграждения и обезшетения, както и наложените запори върху тях, ако има такива. В 1-месечен срок работниците и служителите могат да подадат възражения срещу данните, посочени в справката.

Размер на гарантираните вземания

Гарантираните вземания на работниците и служителите са в размер на последните 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е вписано съдебното решение за обявяване на работодателя в несъстоятелност.

Максималният месечен размер на гарантираните вземания се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2020 г. той е в размер на 1 525 лв. Това е максималната сума, която работниците и служителите могат да получат на месец, независимо че вземането им може да е по-високо по размер.

Когато вземанията на работниците и служителите, чиито трудови договори са прекратени през последните 36 месеца преди датата на вписване в търговския регистър на решението за несъстоятелност, са само за начислени, но неизплатени парични обезщетения за сметка на работодателя, дължими по силата на нормативен акт или колективен трудов договор, гарантираното вземане е в размер на неизплатените обезщетения, но не повече от четирикратния размер на минималната работна заплата, установена за страната към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Процедура по изплащане на гарантираните вземания

За да получи дължимите му възнаграждения или обезщетения, работникът или служителят трябва да подаде заявление-декларация по образец в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя.

Заявлението-декларация се подава в 3-месечен срок от датата на вписване на съдебното решение в търговския регистър или от датата на информиране на работниците и служителите от българския работодател за обстоятелството, че е открито производство по несъстоятелност по реда на законодателството на чужда държава. Към заявлението се прилага справката, изготвена от работодателя и възражението срещу данните в нея, ако има такова.

Заявлението-декларация може да се подаде лично, чрез пълномощник или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

Директорът на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ издава разпореждане за изплащане на гарантираните вземания. Това разпореждане се изпраща в 3-дневен срок на териториалното поделение на Националния осигурителен институт и на правоимащия работник или служител.

Гарантираните вземания се изплащат в 7-дневен срок от получаване на разпореждането на директора на фонда. Те се превеждат по лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки на работниците и служителите.

Върху сумата на изплатените гарантирани възнаграждения и обезщетения работниците и служителите дължат данък върху доходите. Той се удържа от НОИ преди изплащането на гарантираното вземане.

За изплащане на неполучени гарантирани вземания поради смърт на работника или служителя наследниците му трябва да подадат заявление и да приложат удостоверение за наследници. Гарантираните вземания се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице или се разделят между наследниците по определения от Закона за наследството ред.

Ако директорът не одобри подаденото заявление-декларация и постанови отказ, разпореждането му подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд.

В случай, че се нуждаете от съдействие или от консултация във връзка с гарантираните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия