Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) определи Комисията за защита на личните данни за Централен орган за външно подаване на сигнали. С определянето на единен централен орган се създава по-добър механизъм за преодоляване на съществуващата разпокъсаност на правната уредба за подаване на сигнали и повишаване на правната сигурност. С тази централизация се цели и да се работи по-ефективно по недостатъчното подаване на сигнали и да се подобри правоприлагането в определените със закона области, в които нарушенията могат сериозно да навредят на обществения интерес.

В новата си роля Комисията ще организира приемането на сигналите и ще ги насочва към компетентните органи с цел тяхната проверка и предприемане на последващи действия. Именно тя ще утвърди формуляри за приемане на сигнали, ще координира и контролира дейностите по разглеждане на сигнали от страна на задължените субекти по чл. 20 от ЗЗЛПСПОИН, както и на всички органи и организации, които получават или работят с такива сигнали. КЗЛД ще дава методически указания на задължените субекти и ще извършва обучения на техни служители, отговарящи за разглеждането на сигнали по този закон. Предстои Комисията да приеме наредба за воденето на регистъра по чл. 18, ал. 4 от закона и за препращане на вътрешните сигнали към нея.

ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИТЕ

Комисията поддържа регистър на сигналите, анализира и обобщава практиката по работата с тях и предава на Европейската комисия необходимите статистически данни. Тя ще осигурява защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, включително чрез прилагането на административните мерки, предвидени в закона.

За целите на проверката на сигналите и публично оповестените информации за нарушения, както и за предприемането на съответните действия за предотвратяване на нарушенията или за отстраняване на последиците от тях, Комисията препраща сигналите незабавно, но не по-късно от 7 дни след тяхното получаване, до органа, компетентен по предмета на сигнала. Кои са компетентните органи, към които може да се препрати, се определя изрично чл. 20, ал. 1 от закона, като сред тях са Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на потребителите, министъра на финансите, изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и други.

В случай че сигнал за нарушения на българското законодателство или на правото на Европейския съюз е постъпил директно в някой от органите по чл. 20 от ЗЗЛПСПОИН, съответният ръководител е длъжен незабавно да препрати сигнала до Комисията по съответния канал за външно подаване на сигнали. Контактът със сигнализиращото лице се установява незабавно, но не по-късно от 7 дни, от Комисията чрез звеното – канал за външно подаване на сигнали, което уведомява подателя за промяната в адресата на неговия сигнал. Работата по сигнала може да бъде възложена на същия орган, при който сигналът е бил подаден първоначално, ако той е компетентен по случая, под ръководството и надзора на Комисията и при спазване на процедурите, предвидени в закона.

КЗЛД препраща сигнала до компетентния орган без да разкрива данни за лицето, подало сигнала. В случай че за установяване на истинността на твърдените в сигнала факти е необходимо да бъде разкрита самоличността на техния подател, Комисията може да направи това само след получаване на писмено съгласие от подателя на сигнала. При получаване на съгласие компетентният орган е длъжен да осигури условия за работа със сигнала и с подателя на сигнала при стриктно спазване на изискванията на закона за запазване на самоличността на подателя на сигнала и неговата защита. За последващите действия във връзка със сигнала компетентният орган уведомява КЗЛД във фиксирани в закона срокове. Това не се прилага, когато сигналът съобщава за нарушения, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности. В тези случаи КЗЛД изпраща сигнала за проверка на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. КЗЛД има право по всяко време да изисква информация от съответния орган за етапа, на който се намира извършваната от него проверка по подадения сигнал, и да дава указания за начина за извършване на проверката, които са задължителни за него.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНАЛА ЗА ВЪНШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Комисията е задължена да изгради канал за външно подаване на сигнали, който се управлява по начин, гарантиращ пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятстващ достъпа на неоправомощени лица до тази информация. Този канал следва да дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

Каналът за външно подаване на сигнали е самостоятелно структурно звено на КЗЛД, чийто служители са специално обучени за работа по разглеждане на сигнали. Разпределението на постъпилите сигнали между служителите на звеното става на случаен принцип. Те нямат право да предоставят информация за постъпилите сигнали и особено за техните податели на други служители, включително и на другите членове на Комисията.

ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА

В своята дейност служителите на звеното на Комисията – канал за външно подаване на сигнали, спазват строго регламентирана последователност на действията и сроковете. Те следва незабавно да потвърдят получаването на сигнала, освен ако сигнализиращото лице изрично е поискало друго или служителят има основание да счита, че потвърждението за получаване на сигнала би изложило на риск защитата на самоличността на сигнализиращото лице. Предоставя се обратна информация на сигнализиращото лице в срок не по-дълъг от три месеца, който в надлежно обосновани случаи, изискващи задълбочено разследване, може да бъде удължен до 6 месеца. Служителите на органа предават съдържащата се в сигнала информация по целесъобразност на компетентните институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз с цел последващо разследване, когато се касае за нарушения на правото на Съюза и това е предвидено в него или в националното право.

На лица, публично оповестили информация за нарушения, се гарантира незабавна защита от Комисията при поискване от тяхна страна. За целта КЗЛД уведомява писмено работодателя или другото лице, срещу което е насочена публично оповестената информация, че подателят на сигнала е поставен под защитата на закона, като му се указват последиците, ако срещу подателя на сигнала бъдат предприети репресивни ответни действия.

Служителите преглеждат постъпилите сигнали и ги препращат за проверка към съответния компетентен орган по чл. 20 от ЗЗЛПСПОИН с оглед предмета на сигнала, като препращането става не по-късно от 7 дни след постъпването на сигнала, за което се уведомява неговият подател. В случай на множество постъпващи сигнали КЗЛД може да вземе решение за разглеждане с приоритет на сигналите за тежки нарушения. Поддържа се непрекъсната връзка с подателя на сигнала и с компетентния орган, натоварен с извършване на проверката, като се съдейства за размяната на информация между двете страни по отношение на искане или предаване на допълнителни сведения и информации. Служителите могат да извършват самостоятелни проверки по сигнали за нарушения, извършени от органите по чл. 20 от ЗЗЛПСПОИН, като за целта имат право да изискват и получават информация от държавни и общински органи, както и от юридически и физически лица, необходима за установяване на допълнителни фактически обстоятелства, свързани със сигнала. Органите и лицата са длъжни в 7-дневен срок от получаване на искането да представят необходимата информация и документи.

ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРОВЕРКАТА

На базата на доклад на съответния служител, ръководителят на звеното предлага на Комисията:

 1. предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване на нарушението в случаите, когато е констатирано такова;
 2. изпращане на съдържащата се в сигнала информация на компетентните институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз с цел последващо разследване, когато това е предвидено в актове на Европейския съюз. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за препращането в 7-дневен срок;
 3. сезиране на прокуратурата в случаите на констатирано престъпление;
 4. предприемане на мерки за защита на лицето, подало сигнала;
 5. прекратяване на проверката:
  • когато нарушението, за което е подаден сигналът, е очевидно маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи действия. Приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по ЗЗЛПСПОИН по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;
  • по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;
  • с предприемане на действията по т. 1 – 4.

КЗЛД разглежда предложения доклад в закрито заседание. Комисията се произнася с решение, което подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Комисията изготвя Доклад за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца или в надлежно обосновани случаи – 6 месеца, от получаването на сигнала. Докладът включва описание на информацията, съдържаща се в сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала и взетото решение. Докладът на Комисията се съобщава на сигнализиращото лице и на засегнатото лице чрез служителя.

РЕГИСТЪР НА СИГНАЛИТЕ. ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕДУРИТЕ

Комисията създава и поддържа регистър на сигналите, който е свързан и може да получава информация от регистрите на задължените субекти по чл. 20 от закона, както и да предава информация към тях при необходимост.

Комисията ежегодно изпраща на Европейската комисия информация за:

 1. броя на постъпилите сигнали;
 2. броя на извършените проверки и резултатите от тях;
 3. отчет за финансовите постъпления от събраните глоби и имуществени санкции и оценка при установени финансови щети.

Най-малко веднъж годишно Комисията организира обща среща с органите по чл. 20 от закона, на която се анализира дейността по работа със сигналите, както и с цел събиране на статистическите данни.

КЗЛД подлежи на външен одит по отношение изпълнението на задълженията по ЗЗЛПСПОИН и коректната работа със сигналите и защитата на техните податели от Омбудсмана на Република България. Той приема и разглежда жалби срещу Комисията от лица, подали сигнали, включително за неосигурена защита или нарушения на поверителността на информацията за тях.

Всички актове за установяване на нарушения по ЗЗЛПСПОИН се съставят от определени от председателя на КЗЛД длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на Комисията.

Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Ако се нуждаете от изготвяне на правила за вътрешно подаване на сигнали, от обучения по темата или други правни консултации и съдействие във връзка със задълженията по този закон, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия