Семейният кодекс урежда три режима на имуществените отношения между съпрузи – законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим. Когато при сключване на брака съпрузите не са избрали режим на разделност или не са подписали брачен договор, се прилага законовият режим на общност.

Няма пречка обаче промяната на режима на имуществените отношения между съпрузи да бъде направена по време на брака. Най-често в практиката тази промяна се извършва с брачен договор. Причината е, че съпрузите искат да уредят много по-широк кръг въпроси, свързани с имуществените им отношения, а не само да променят режима. Напр. брачният договор може да съдържа уговорки за имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите и децата и т.н.   

Възможно е съпрузите да изберат режим на разделност на имуществото си и без да сключват брачен договор. В този случай промяната ще има действие от датата на вписване на този режим в Регистъра на имуществените отношения между съпрузите. Това означава, че:

  • придобитото преди тази дата имущество остава съпружеска имуществена общност;
  • имуществото, което ще се придобие за в бъдеще само от единия съпруг, ще стане негова лична собственост;
  • ако двамата съпрузи заедно придобият имущество, те ще станат обикновени съсобственици.

Избраният режим на разделност трябва да бъде вписан както в акта за граждански брак, така и в Регистъра на имуществените отношения между съпрузите към Агенцията по вписванията. Документите се подават в общината, където е сключен гражданският брак.

Необходимите документи са:
  1. Искане за отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения;
  2. Обща декларация на съпрузите за избор на режим на разделност с нотариална заверка на подписите;
  3. Изрично нотариално заверено пълномощно, ако се подават от пълномощник;
  4. Документ за платена такса.

В различните общини сроковете за вписване на промяната варират между 1 и 7 работни дни. Повечето от тях не събират такса за тази услуга. В други общини се заплаща такса, чийто размер е между 5 лв. и 15 лв.

След като длъжностното лице по гражданско състояние отбележи режима на разделност в акта за граждански брак, незабавно изпраща уведомление до Агенцията по вписванията. Новият режим се вписва в Регистъра на имуществените отношения между съпрузите служебно.

В случай, че се нуждаете от съдействие за изготвяне на брачен договор или от консултация за избор на режим на имуществени отношения, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия