Микро и малки предприятия могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. За тази цел е открита специална процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Чрез нея микро и малки предприятия, които изпитват недостиг на средства или липса на ликвидност в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, могат да получат безвъзмездно средства, с които да покрият свои разходи.

Кандидатите могат да подадат само по едно проектно предложение. При подаване на няколко проектни предложения от един кандидат, ще бъде разгледано само това, което е постъпило най-рано. За следващите ще бъдат издадени решения за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Също така, по тази процедура кандидатите могат да участват само с индивидуални проекти. Не се допускат до разглеждане проекти, които ще се изпълняват съвместно с партньорски или други организации.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Размер на безвъзмездната финансова помощ

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е 3 000 лева.

Максималният размер е 10 000 лева.

Безвъзмездната помощ се изплаща в срок от 10 работни дни от датата на сключване на административния договор по програмата.

ВАЖНО!!! Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10 % от нетните приходи за продажби от приходната част на ОПР за 2019 г. Ще бъдат извършвани служебни проверки на декларираните нетни приходи за продажби, като могат да бъдат изисквани от кандидатите разяснения и документи. При установяване на невярно посочени данни по отношение на размера на нетните приходи от продажби (код 15 100) от приходната част на ОПР за 2019 г., които са довели до получаване на по-голяма от максимално допустимата безвъзмездна помощ, кандидатите трябва да върнат цялата получена помощ заедно с начислената върху нея законна лихва.

Срок за кандидатстване

Документи за отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще се приемат от 11 май 2020 г.

Кандидатите ще могат да подават своите проекти в продължение на 30 дни.

Проектните предложения ще се подават само по електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Всички документи трябва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от законния представител на фирмата (управителя, изпълнителния директор, председателя на кооперацията). Те обаче могат да се подадат в системата ИСУН 2020 и от упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, което не е необходимо да се заверява нотариално.

ВАЖНО!!! Ще бъдат одобрявани проектни предложения до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. С оглед на това, препоръчваме фирмите, които имат интерес, да подадат своите документи максимално бързо и да не чакат крайния срок.

Кой може да кандидатства

За да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ, микро и малките предприятия трябва да отговарят на следните критерии:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители. Това означава, че юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации, читалища), дружества по Закона за задълженията и договорите и др. не могат да кандидатстват;
 • да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. да са осъществявали стопанска дейност;
 • да са микро или малко предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия;
 • да не извършват дейност, попадаща в обхвата на Програмата за развитие на селските райони;
 • минималният им оборот за 2019 г. да е не по-малко от 30 000 лв.;
 • да имат спад минимум 20% в оборота за м.април 2020 г. спрямо средно месечния им оборот през 2019 г.;
 • към 31.12.2019 г. да не са в затруднено положение по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване, а затрудненията да са възникнали след тази дата в резултат от пандемията от COVID-19;
 • спрямо тях да не са налице обстоятелствата по чл. 54 от Закона за обществените поръчки. Сред тях са и липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски и лихвите по тях към държавата или към общината, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. Допуска се едно изключение – фирми, които имат такива задължения, но техният размер е по-малък от 1% от оборота им за 2019 г. или от 50 000 лв., могат да кандидатстват;
 • седалището и адресът на управлението им да не е на територията на селска община. Ако обаче е регистрирана в такава община, но реално фирмата извършва дейност в друго населено място, което не е селска община, тогава може да кандидатства по програмата.

ВАЖНО!!! Фирмите трябва да са подали годишните си данъчни декларации за 2019 г. в НАП и НСИ.

Разходи, за които може да се получи безвъзмездна финансова помощ

Кандидатите могат да поискат безвъзмездна финансова помощ за всички разходи, които са им необходими за преодоляване на недостига на оборотни средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Разходите трябва да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта. Освен това, тези разходи трябва да са действително платени от кандидата. Това означава да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително ДДС, по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

Не се допуска отпускане на такава помощ за дейности, които са започнати и/или физически завършени или изцяло осъществени преди 13.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания по тях са извършени.

Допустими разходи по програмата са:
 • за покупка на суровини, материали и консумативи;
 • наем;
 • трудови възнаграждения, както и осигуровките, които са за сметка на работодателя;
 • разходи за външни услуги, вкл. режийни разходи.

Не може да се искат разходи за покупка на компютри, принтери, телефони и др. подобни.

ВАЖНО!!! Ако фирмата е получила помощ по схемата 60:40, не може да кандидатства за покриване на същите разходи за същия период.

В случай, че се нуждаете от съдействие или от консултация във връзка с кандидатстването за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия