Съдебното производство по обявяване на безвестно отсъствие на изчезнало лице защитава интересите на застрашените от продължителното отсъствие на лице, за което няма никакви сведения. Не са редки случаите, когато едно лице заминава за чужбина и след известно време близките спират да получават известия от него, а съответното българско посолство също няма информация. Възможно е да се случи и инцидент, при който лицето да не може да бъде намерено. Напр. земетресение, наводнение, лавина, голям пожар (като на ферибота край о. Корфу) и т.н.

Изчезналото лице има права, задължения и имущество, за които някой трябва да се погрижи. То може да е едноличен собственик на капитала или съдружник във фирми и изчезването му затруднява или прави невъзможна тяхната работа. Изчезването на лицето води до несигурност и опасност от увреждане както на неговите интереси, така и на интересите на други лица, с които то се намира в правоотношения.

Неговите близки и други заинтересовани лица (напр. съдружници, длъжници и т.н.) имат интерес да поискат от съда да назначи представител на изчезналия, да бъде обявен за безвестно изчезнал или дори да бъде обявена неговата смърт. Най-често такива съдебни дела се завеждат от наследниците.

Молбата се подава в районния съд по последния постоянен адрес на изчезналия. Ако няма такъв – по последния адрес, където лицето е живяло непосредствено преди изчезването.

Назначаване на представител на изчезнало лице

Когато едно лице изчезне и няма сведения за него, заинтересованите лица или прокурорът могат да поискат от районния съд да назначи негов представител. Този представител може да  представлява изчезналия, както и да извършва всякакви действия на управление на имуществото му и да взема всички други мерки за запазване на неговите интереси.

Представителят обикновено е лице от кръга роднини или близки на отсъстващия. Ако отсъстващият е дете или поставен под запрещение пълнолетен, които имат законни представители, тогава представител не се назначава.

В молбата до съда се посочват и предполагаемите наследници на отсъстващия и неговия пълномощник или законен представител, ако има такива.

Съдът изисква сведения за отсъстващия от неговите близки, от общината, района или кметството, от Министерството на вътрешните работи и от всеки друг подходящ източник. Тези общински и държавни органи са длъжни да дадат информация за изчезналото лице. Това е важно, защото често в малки населени места, поради различни причини отказват да дават подобни сведения. 

След това, съдът изпраща за разгласяване извлечение от молбата до общината, района или кметството по мястото, където лицето е живяло непосредствено преди изчезването. Извлечението се връчва на предполагаемите наследници на отсъстващия и неговия пълномощник или законен представител, ако има такъв.

Ако отсъстващият има пълномощник с определени правомощия, съдът определя представител само за неща, които пълномощникът няма право да извършва.

Обявяване на безвестно отсъствие на изчезнало лице

Ако отсъствието продължи повече от една година, съдът по искане на заинтересованите лица или на прокурора обявява лицето за отсъстващо.

Държавната такса за разглеждане на молбата е 25 лева.

Една година е продължителен срок от време и последствията от отсъствието могат да засегнат роднините и близките на изчезналия, не само емоционално, но и имуществено. Лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъствуващ към момента, за който се отнася последното известие за него, могат да искат от съда да бъдат въведени във временно владение на имотите му. Заветниците и лицата, които имат права, зависещи от смъртта на отсъствуващия, могат да искат да бъдат допуснати временно да се ползват от тези права.

Наследниците на обявения за отсъстващ могат:
  • да управляват/ползват неговите имоти;
  • да го представляват пред съда и пред други институции, но само във връзка с имотите, чието владение им е предоставено;
  • да се ползват от приходите от имотите му (наем, заем, право на ползване и др.).
Наследниците на обявения за отсъстващ не могат:
  • да отчуждават (продават, заменят) имотите му;
  • да учредяват ипотеки или да залагат имуществото му;
  • по какъвто и да било друг начин да се разпореждат с имотите му.

Възможно е обаче с разрешение на районния съд такива сделки да бъдат извършвани. В този случай трябва да се докаже, че отсъстващият има очевидна полза или нужда от сделката.

Изпълнението на задълженията спрямо отсъстващия, които се погасяват с неговата смърт, се спира. Напр. ако на отсъстващия е плащана издръжка или пенсия.

Ако безвестното отсъствие продължи повече от 5 години, заинтересованите лица могат да поискат от съда да обяви неговата смърт.

Възможно е обаче отсъстващият да се появи или да бъде намерен жив. В този случай въведените във владение лица са длъжни да върнат имотите му, както и доходите, които са събрали след поканата за връщане на съответния имот.

Ако се нуждаете от правна консултация или съдействие за назначаване на представител, обявяване на безвестно отсъствие или смърт на изчезнало лице, свържете се с нас на тел.: 02 851 72 59 или по e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия