Апорт на вземане в капитала на ЕООД или ООД може да бъде направен както при учредяването им, така и при последващо увеличаване на техния капитал.

Най-често се апортират направени от съдружниците или едноличния собственик на капитала допълнителни парични вноски, които дружеството не може да върне.

Също така, като апорт се внасят и вземания по договори за заем. Тези заеми може да са отпуснати на самото дружество от едноличния собственик на капитала или от съдружниците, респ. от някои от тях. Възможно е обаче заемът да е даден на трето лице. Тъй като апортът по същността си е прехвърляне (цедиране) на вземане, това трето лице-длъжник трябва да бъде уведомено за цесията.

Могат да се апортират и вземания от други видове договори – за наем, за доставка, за новация, за покупко-продажба, за цесия и др. Апорт може да се направи само на част от вземане, само на главници или на главници и лихви.

Процедурата по апорт на вземане включва следните етапи:

Оценка на вземането, предмет на апорта

Подава се искане до Агенцията по вписванията за извършване на оценка. Към заявлението се прилагат документите, установяващи съществуването на вземането, както и такива, имащи значение за оценяването му. Напр. договори за заем и анекси към тях, договори за цесия, протоколи от ОС за извършване на допълнителни парични вноски, счетоводни справки, преводни нареждания, оборотни ведомости, банкови извлечения и др.

Оценката се извършва от три вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията.

С акта за назначаване на вещите лица се определя и тяхното възнаграждение. Неговият размер зависи вида и броя на вземанията, които ще се оценяват.

Вещите лица трябва да изготвят оценката в 14-дневен срок. Дадената от тях оценка е максималната парична стойност на дяловете от капитала, които вносителят на вземането може да придобие срещу апорта му. Няма пречка обаче в дружествения договор да се посочи по-ниска стойност от направената оценка.

Вписване на апорта в Търговския регистър

Апортът на вземането в капитала се извършва с учредителния акт на ЕООД, респ. с дружествения договор на ООД. Не се изисква те да бъдат нотариално заверени.

Към заявлението за вписване на апорта в Търговския регистър се прилагат:
  • заключението на вещите лица;
  • учредителен акт на ЕООД, респ. дружествен договор на ООД, вкл. такива със заличени лични данни;
  • договори за заем, за цесия и анекси към тях, протоколи от ОС за извършване на допълнителни парични вноски, счетоводни документи, преводни нареждания и др.;
  • уведомление до длъжника за апортиране на вземането;
  • протокол от ОС на съдружниците или Решение на едноличния собственик за увеличаване на капитала;
  • декларация за истинност на заявените за вписване обстоятелства и на представените актове;
  • пълномощно;
  • платежно нареждане за внесена държавна такса.

В зависимост от конкретния случай може да са необходими и други документи. Напр. удостоверения за актуално състояние, протоколи от ОС или решения на компетентните органи за съдружници-юридически лица и т.н.

Ако апортът се прави при учредяване на ЕООД или ООД трябва да се приложат и всички документи, които се изискват за първоначална регистрация на такива дружества. В случай че вносителят на вземането се приема за нов съдружник трябва да се спази и съответната процедура за това.

В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с апорт на непарични вноски в капитала на търговски дружества, свържете се с нас на e-mail: office@kgmp-legal.com

Изпратете запитване

Контакти
Първо
Фамилия