От 8 ноември 2022 г. влизат в сила новите по-високи минимални размери на адвокатските хонорари. Промените в Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения бяха обнародвани в бр. 88 от 04.11.2022 г. на „Държавен вестник“.

Увеличението на минималните ставки на адвокатските услуги се наложи заради новите изисквания към дейността на адвокатите и възлагането им на допълнителни задължения по Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво, както и заради рязкото и трайно повишаване на наемите за адвокатска кантора, режийните разходи, цените за офис консумативи, счетоводство и др., които са необходими за упражняване на адвокатската професия.

Посочените в Наредба № 1 минимални размери се прилагат само за правни казуси и съдебни дела, които не се отличават с по-висока сложност и специфичност от обичайните за адвокатската практика. Това НЕ са фиксирани цени на адвокатските услуги. Конкретният размер на адвокатските хонорари се договаря с клиента. Той зависи от фактическата и правна сложност на всеки отделен правен проблем. Адвокатите обаче са длъжни да не уговарят хонорари, които са под определените минимални прагове. Също така, обръщаме внимание, че предвидените в Наредба № 1 суми са без ДДС.

Важни промени са направени и във връзка със заплащането на адвокатския труд.  Подобно на уредбата в Кодекса на труда за работещите по трудови правоотношения, вече е изрично предвиден двоен размер на хонорара за работа в почивни дни, както и за оказана по спешност правна помощ. Също така, при процесуално представителство, защита и съдействие в съдилища и административни учреждения, намиращи се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, трябва да се заплащат допълнително и сумите за пътни разходи и престой.

Имайте предвид, че когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор с адвоката или адвокатското дружество, платеното възнаграждение не подлежи на връщане.

Новите минимални размери на адвокатските хонорари можете да видите на сайта на Висшия адвокатски съвет – https://www.vas.bg/p/n/r/nr-1-advokatski-20042022088-12523.pdf